Υπηρεσίες

FCC
τομείς εξειδίκευσης

Αγροτοδιατροφικός

Ο αγροτοδιατροφικός τομέας, αποτελεί βασική περιοχή επιχειρησιακής δράσης της FCC. Η μεσογειακή διατροφή, οι super foods γεύσεις, και οι πρώτες ύλες που καλλιεργούνται στην χώρα αποτελούν ισχυρό εμπορικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο τουρισμός και η εύφορη ελληνική γη σε συνδυασμό με το ήπιο μεσογειακό κλίμα δημιουργούν μοναδικές επιχειρηματικές ευκαιρίες όπου η FCC με επιστημονική συμβουλευτική υποστήριξη, έρχεται να τις αναδείξει σε μεγάλες διεθνείς αγορές μέσω νέων εμπορικών συμφωνιών με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση του μεριδίου αγοράς και την ραγδαία βελτίωση της κερδοφορίας.

Υπηρεσίες που παρέχονται από την FCC Agri-Pack 360ο

 • Μοναδική εμπορική ταυτότητα UBiD (Unique Brand iD)
 • Ολοκληρωμένο πλάνο Marketing MMP (Marketing Master Plan)
 • Νέος ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός NSP360ο (New Strategic Plan 360ο)
 • Ανάδειξη του βασικού συγκριτικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης (Crucial Comparative Advantage)
 • Προβολή σε διεθνείς εκθέσεις, προετοιμασία συμμετοχής σε διεθνείς συνεργασίες και εμπορικά σχήματα
 • Υποστήριξη διαπραγμάτευσης με τρίτους (τράπεζες, προμηθευτές, πελάτες)
 • Διοίκηση ολικής ποιότητας ΤQM (Total Quality Management) και διαδικασία πιστοποίησης (ISO, TUV, HACCP)

Εξαγωγές

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αποτελούν την πιο δυναμική και κερδοφόρα επιχειρηματική διάσταση παγκοσμίως. Το 2019, οι ελληνικές εξαγωγές έσπασαν κάθε ρεκόρ, δημιουργώντας προσδοκίες για ένα ελπιδοφόρο μέλλον με ευκαιρίες για όλους. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές έφτασαν σε αξία σχεδόν τα 34 δις ευρώ με κύριους εξαγωγικούς κλάδους τα πετρελαιοειδή προϊόντα, φάρμακα, αλουμίνιο, αγροτικά προϊόντα & τρόφιμα, χημικά προϊόντα, α’ ύλες, υπηρεσίες. Στην FCC, το σύνθημα μας είναι, πως αφού υπάρχει προϊόν, αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί, να αναβαθμιστεί ποιοτικά, να αποκτήσει μοναδική ταυτότητα και να εξαχθεί σε διεθνείς αγορές μέσα από οργανωμένες διαδικασίες & επιστημονική τεχνογνωσία με τελικό αποτέλεσμα την ραγδαία αύξηση του μεριδίου αγοράς και της κερδοφορίας.

Υπηρεσίες που παρέχονται από την FCC Expo-Pack 360ο

 • Μοναδική εμπορική ταυτότητα UBiD (Unique Brand iD)
 • Ολοκληρωμένο πλάνο Marketing MMP (Marketing Master Plan)
 • Νέος ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός NSP360ο (New Strategic Plan 360ο)
 • Ανάδειξη του βασικού συγκριτικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης (Crucial Comparative Advantage)
 • Προβολή σε διεθνείς εκθέσεις, προετοιμασία συμμετοχής σε διεθνείς συνεργασίες και εμπορικά σχήματα
 • Διάνοιξη των εξαγωγικών εμπορικών διαύλων και των καναλιών διεθνούς επικοινωνίας
 • Προσαρμογή των γραμμών παραγωγής προς την εξαγωγική κατεύθυνση και στις διεθνείς απαιτήσεις
 • Αναδιάρθρωση εταιρικής δομής (βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών, στοχευμένη αξιοποίηση πόρων & περιουσιακών στοιχείων, αναδιάταξη στοιχείων κόστους)
 • Υποστήριξη διαπραγμάτευσης με τρίτους (τράπεζες, προμηθευτές, πελάτες, διεθνείς συνεργάτες)
 • Διοίκηση ολικής ποιότητας ΤQM (Total Quality Management) και διαδικασία πιστοποίησης (ISO, TUV, HACCP)

Τουρισμός

O τουρισμός είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 1,4 δις άνθρωποι ταξιδεύουν στον κόσμο, ξοδεύοντας περισσότερα από 1,7 τρις δολάρια ΗΠΑ. Ειδικά για την Ελλάδα, ο τουρισμός παίζει κορυφαίο ρόλο, με τη χώρα να βρίσκεται στη 13η θέση παγκοσμίως, με περισσότερες από 30 εκ. αφίξεις (2019) και συνολικά έσοδα άνω των 15 δις ευρώ. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της FCC μαζί με το συνεργαζόμενο δίκτυο ειδικών της αγοράς (tourism experts) αναλαμβάνουν να προσφέρουν πλήρη συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση στην τουριστική επιχείρηση. Έτσι, συμβάλλουμε όχι μόνο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, αλλά και στον μετασχηματισμό και ενίσχυση του προϊόντος με την εισαγωγή καινοτομιών και την επιτυχημένη επανατοποθέτηση της επιχείρησης στην αγορά με αποτέλεσμα την βελτίωση του μεριδίου αγοράς και της κερδοφορίας.

Υπηρεσίες που παρέχονται από την FCC Tour-Pack 360ο

 • Μοναδική εμπορική ταυτότητα UBiD (Unique Brand iD)
 • Ολοκληρωμένο πλάνο Marketing MMP (Marketing Master Plan)
 • Νέος ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός NSP360ο (New Strategic Plan 360ο)
 • Ανάδειξη του βασικού συγκριτικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης (Crucial Comparative Advantage)
 • Δημιουργία νέων καινοτόμων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών
 • Είσοδος σε νέες εγχώριες και διεθνείς τουριστικές αγορές
 • Προβολή σε διεθνείς εκθέσεις, προετοιμασία συμμετοχής σε διεθνείς συνεργασίες και εμπορικά σχήματα
 • Υποστήριξη διαπραγμάτευσης με τρίτους (τράπεζες, προμηθευτές, πελάτες)
 • Εκπαίδευση και αξιολόγηση στελεχιακού δυναμικού
 • Διοίκηση ολικής ποιότητας ΤQM (Total Quality Management) και διαδικασία πιστοποίησης (ISO, TUV, HACCP)

Βιοτεχνολογία & Φαρμακευτική

Ο τομέας της υγείας αποτελεί ένα ταχέως μετασχηματιζόμενο και έντονα ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον, που διέπεται από πρωτοπόρα επιστημονική καινοτομία συνδεδεμένη με ψηφιακές και τεχνολογικές ανακαλύψεις, με αποτέλεσμα την συνεχή αναβάθμιση της ποιοτικής περίθαλψης των ασθενών και της διαρκούς επέκτασης των νέων επιχειρηματικών προοπτικών. Με ένα ολοκληρωμένο πλάνο υποστήριξης, οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της FCC αναλαμβάνουν να παράσχουν στην εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των επιστημών υγείας, βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικής, όλα εκείνα τα κρίσιμα επιστημονικά διαγνωστικά εργαλεία και τις εξειδικευμένες λύσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη νέων στρατηγικών και πολιτικών, που θα την οδηγήσουν στην επιτυχία αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς και την κερδοφορία.

Υπηρεσίες που παρέχονται από την FCC BioPharma-Pack 360ο

 • Μοναδική εμπορική ταυτότητα UBiD (Unique Brand iD)
 • Ολοκληρωμένο πλάνο Marketing MMP (Marketing Master Plan)
 • Νέος ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός NSP360ο (New Strategic Plan 360ο)
 • Ανάδειξη του βασικού συγκριτικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης (Crucial Comparative Advantage)
 • Δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Δημιουργία μοντέλου Βio – καινοτομίας
 • Είσοδος σε νέες εγχώριες και διεθνείς αγορές
 • Προβολή σε διεθνείς εκθέσεις, προετοιμασία συμμετοχής σε διεθνείς συνεργασίες και εμπορικά σχήματα
 • Υποστήριξη διαπραγμάτευσης με τρίτους (τράπεζες, προμηθευτές, πελάτες)
 • Διοίκηση ολικής ποιότητας ΤQM (Total Quality Management) και διαδικασία πιστοποίησης (ISO, TUV, HACCP)

Υγειονομική Περίθαλψη, Αποκατάσταση & Ευεξία

Ο κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης, της αποκατάστασης και της ευεξίας είναι μια από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες στον κόσμο και πεδίο κερδοφόρων επενδύσεων με μέγεθος άνω των 4 τρις $ (2019) παγκοσμίως. Ο κλάδος περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που προωθούν τη σωματική και ψυχική υγεία και ευεξία, καθώς και την ποιότητα της ζωής. Η σύγχρονη υγειονομική περίθαλψη περιλαμβάνει τρεις βασικούς κλάδους που είναι υπηρεσίες, προϊόντα και χρηματοδότηση. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της FCC αναλαμβάνουν μέσω ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού πλάνου και με την κατάλληλη υποστήριξη, να παράσχουν στην εταιρία ή οποιοδήποτε φορέα που δραστηριοποιείται στους συγκεκριμένους  τομείς, όλα τα επιστημονικά εργαλεία, τις τεχνικές δεξιότητες και τις επιχειρηματικές λύσεις για την ανάπτυξη τους σε μια από τις πιο γρήγορα και σταθερά εξελισσόμενες βιομηχανίες.

Υπηρεσίες που παρέχονται από την FCC HRW-Pack 360ο

 • Μοναδική εμπορική ταυτότητα UBiD (Unique Brand iD)
 • Ολοκληρωμένο πλάνο Marketing MMP (Marketing Master Plan)
 • Νέος ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός NSP360ο (New Strategic Plan 360ο)
 • Ανάδειξη του βασικού συγκριτικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης (Crucial Comparative Advantage)
 • Δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Δημιουργία μοντέλου Rehab – καινοτομίας
 • Είσοδος σε νέες εγχώριες και διεθνείς αγορές
 • Προβολή σε διεθνείς εκθέσεις, προετοιμασία συμμετοχής σε διεθνείς συνεργασίες και εμπορικά σχήματα
 • Υποστήριξη διαπραγμάτευσης με τρίτους (τράπεζες, προμηθευτές, πελάτες)
 • Διοίκηση ολικής ποιότητας ΤQM (Total Quality Management) και διαδικασία πιστοποίησης (ISO, TUV, HACCP)

Κτηματομεσιτικές Υπηρεσίες

Το real estate  είναι ένας κρίσιμος παράγοντας στο ευρύ φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με εμπλοκή διαφόρων επαγγελματιών και διαπραγματευόμενων μερών. Πρόκειται για μια αγορά με δεδομένα που μεταβάλλονται διαρκώς, με αποτέλεσμα η επαγγελματική προσέγγιση να καθίσταται αναγκαία για την επιτυχημένη αντιμετώπιση των διαφόρων σύνθετων αναγκών και επιχειρηματικών προκλήσεων. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της FCC παρέχουν αυτόνομα αλλά και συνδυαστικά με τα άλλα πεδία επιχειρησιακής δράσης της εταιρείας μας, ολοκληρωμένες κτηματομεσιτικές υπηρεσίες οι οποίες θα προσδώσουν στην επιχείρηση το απαραίτητο συγκριτικό πλεονέκτημα που θα την οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην επιτυχία του επενδυτικού της πλάνου.

Υπηρεσίες που παρέχονται από την FCC Estate-Pack 360ο

 • Αγοραπωλησία οικοπέδων, κατοικιών και επαγγελματικών χώρων
 • Ανακαινίσεις/ ανακατασκευές με υποστήριξη σε όλο το φάσμα της κατασκευής
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση εγκαταστάσεων & κτιρίων (Facility management)
 • Εκτίμηση εμπορικών & αστικών ακινήτων
 • Υποστήριξη διαπραγμάτευσης με τρίτους (πιστωτές, τράπεζες, ιδιοκτήτες)
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb)
 • Ολοκληρωμένος σχεδιασμός εντός ευρύτερου επιχειρηματικού και επενδυτικού μοντέλου

Χρηματοοικονομική Υποστήριξη & Χρηματοδότηση

Η ισορροπία των θεμελιωδών χρηματοοικονομικών λειτουργιών της επιχείρησης και η υποστήριξη χρηματοδότησης των επενδυτικών της σχεδίων και των προοπτικών ανάπτυξης και επέκτασης της αποτελούν τον κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας σε όλους τους σύγχρονους παραγωγικούς κλάδους. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της FCC σε συνεργασία με ένα εκτεταμένο δίκτυο ειδικών επαγγελματιών, από διάφορους κλάδους, αναλαμβάνουν να παράσχουν στην επιχείρηση όλες εκείνες τις υπηρεσίες χρηματοοικονομικής υποστήριξης που θα την οδηγήσουν στην επόμενη διάσταση ανάδειξης συγκριτικών πλεονεκτημάτων και επέκτασης με τελικό σκοπό την αύξηση του μεριδίου αγοράς και της κερδοφορίας.

Υπηρεσίες που παρέχονται από την FCC Fin-Pack 360ο

 • Ολοκληρωμένη Λογιστική, Ελεγκτική και Φοροτεχνική υποστήριξη με κριτήριο τις τρέχουσες διαχειριστικές ανάγκες αλλά και την χρηματοοικονομική διοίκηση που θα υποστηρίξει την υλοποίηση των αναπτυξιακών επιχειρηματικών στόχων
 • Ολοκληρωμένη Νομική υποστήριξη στην Ελλάδα & στο εξωτερικό
 • Αναζήτηση νέων γραμμών πιστώσεων και δανεισμού με σκοπό την υλοποίηση του αναπτυξιακού και επενδυτικού πλάνου
 • Διαχείριση και αναδιάρθρωση Δανειακού Χαρτοφυλακίου
 • Υποστήριξη οικονομικής διαπραγμάτευσης με τρίτους (πιστωτές, τράπεζες, προμηθευτές, πελάτες)
 • Επιδοτήσεις και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τράπεζας Επενδύσεων, Παρευξείνιας Τράπεζας
 • Αναδιάρθρωση εταιρικής οικονομικής δομής (εξισορρόπηση χρηματοοικονομικών μεγεθών, στοχευμένη κατανομή πόρων & περιουσιακών στοιχείων, αναδιάταξη στοιχείων κόστους)
 • Δημιουργία και παρακολούθηση πρότυπων επενδυτικών χαρτοφυλακίων

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ

Θα Είμαστε Δίπλα Σας Σε Κάθε Σας Βήμα